KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA – TRAINING ON JOB

picture

Sau khi kết thúc khóa học JAVA – TRAINING ON JOB tại TECHNET, học viên có thể tham gia ngay vào một nhóm phát triển phần mềm với những kiến thức sau:

-    Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OPP)và việc thực thi phương pháp lập trình hướng đối tượng trong Java.

-    Nắm bắt được các chức năng của lập trình Java bao gồm class, interfaces, exception, multithreading, GUI .v.v. để phát triển ứng dụng.

-    Sử dụng thành thạo công cụ phát triển IDE phổ biến hiện nay như Netbean, Eclipse .v.v., học kỹ năng phân tích bài toán và kỹ năng debug để phục vụ tốt nhất cho học tập cũng như công việc.

-    Áp dụng kiến thức được học vào thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời lượng: 72 giờ)

1. Làm quen với Java và môi trường thực thi của Java

 • § Tổng quan về công nghệ Java và ngôn ngữ lập trình Java.
 • § Máy ảo Java (Java Virtual Machine)
 • § Garbage Collection và quản lý bộ nhớ (Memory Management)
 • § Thực hành cài đặt và cấu hình JDK. .v.v. tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất.
 • § Hướng dẫn sử dụng Eclipse để tạo và quản lý project chuyên nghiệp (lồng ghép qua tất cả các bài học)

2. Lập trình hướng đối tượng và thực thi trong Java

 • § Lập trình hướng đối tượng và ưu điểm của nó.
 • § Khái niệm về trừu tượng hóa dữ liệu, đóng gói, đa hình, kế thừa .v.v.
 • § Java thực thi các khái niệm về lập trình hướng như thế nào.

3. Java cơ bản

 • § Kiểu dữ liệu, biến, hằng, mảng, toán tử .v.v.
 • § Modifier, blocks, conditional statements.

4. Lớp (class) và đối tượng (instance)

 • § Tìm hiểu class và instance, xây dựng class với các thành phần field, method và khởi tạo instance.
 • § Mối quan hệ giữa các class, method parameter.
 • § Tìm hiểu tổ chức chương trình Java dưới các package.
 • § Tìm hiểu các class dựng sẵn của Java và các bộ thư viện phổ biến của thirth party (Apache) để sử dụng trong việc phát triển ứng dụng.

Bài thực hành thứ 1 (*):

Làm việc nhóm để xây dựng game Black jack đơn giản: Phân tích bài toán, thiết kế các class, coding .v.v.

5. Kế thừa trong Java và interface

 • § Lớp cha, lớp con, đa hình, dynamic binding, lớp trừu tượng (abstract class).
 • § Interface, cách sử dụng interface và abstract class.
 • § Object cloning.

Kiến thức mở rộng: Các kiến thức trên được ứng dụng để xây dựng các framework như thế nào?

6. Xử lý ngoại lệ (Exception)

 • § Mục đích của xử lý ngoại lệ.
 • § Tìm hiểu về các ngoại lệ.
 • § Sử dụng try, catch, finaly.

7. Lập trình Giao diện người dùng (AWT và Swing)

 • § Lập trình window với các đối tượng như Frame, Panel, Button, Checkbox, Combo box, Table .v.v.
 • § Sự kiện và xử lý sự kiện trong lập trình window.
 • § Layout và Menu.
 • § Hướng dẫn sử dụng các công cụ phát triển trực quan để phát triển các ứng dụng đồ họa.

Bài thực hành thứ 2 (*):

Hoàn thiện game Black jack sử dụng giao diện người dùng

8. Java Applet

9. Đa luồng trong Java (Multi thread)

 • § Tạo và quản lý luồng trong Java
 • § Vòng đời của luồng Java
 • § Đồng bộ
 • § Quyền ưu tiên của luồng

10. Input và Output trong Java

 • § Stream trong Java
 • § Sử dụng các stream cơ bản trong Java

Bài thực hành thứ 3 (*)

Xây dựng ứng dụng xem tỉ giá và đổi tiền online.

Hướng dẫn sử dụng Regular Expression và ứng dụng của nó trong các chương trình.

11. Xử lý file với Java

12. Collection

So sánh Vector, ArrayList, HashTable và Map, cách sử dụng các collection trong các tình huống thực tế.


Các khóa học liên quan

LẬP TRÌNH WEB PHP & MYSQL

LẬP TRÌNH WEB PHP & MYSQL ADVANCEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020